Årsmöte 2019

Art: Årsmöte

Tid: onsdag 2019-02-20 kl. 14.00- c:a 15.30

Plats: Bollnäs Församlingshem

Närvarande: (från styrelsen) Benny Johansson, Jan-Erik Bohman, Kerstin Carlson-Stjernberg, Christina Berg-Tylöskog, Trygve Åkesson. och Barbro Wiklund. Övriga närvarande drygt 20 medlemmar (se bifogad närvarolista)


Mötets öppnande och fastställande

av röstlängd § 1

Mötet öppnades av ordf. Benny Johansson, som hälsade alla välkomna. Röstlängd fastställdes genom att en närvarolista skickades runt bland deltagarna (bifogas)


Mötets utlysande § 2

Ordf. angav att årsmötet aviserats i vårprogrammet som tillställts medlemmarna före jul 2018 samt vid säsongens första föreläsning,

Årsmötet ansågs därmed ha varit utlyst enligt gällande stadgar.


Godkännande av dagordning § 3

Den föreslagna dagordningen godkändes

Val av mötesfunktionärer § 4

Till ordförande för årsmötet valdes Lennart Rosén, till sekreterare

Kerstin Carlson-Stjernberg, och till justerare av protokollet, tillika rösträknare, valdes Holger Westlund


Verksamhetsberättelse § 5

a/ Benny Johansson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och gjorde även vissa utblickar mot framtiden.

b/ Kassören kommenterade den av honom upprättade resultat- och balansräkningen för det gångna räkenskapsåret.

Både verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.


Revisionsberättelse § 6

Bengt Segander läste upp revisorernas berättelse för det gångna räkenskapsåret och meddelade att revisorerna rekommenderat mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Fastställande av resultat- och

balansräkning samt disposition av

vinst/förlust §7

Årsmötet beslöt fastställa resultat- och balansräkning samt disposition av föreningens medel enligt de förslag som förelåg.

Frågan om ansvarsfrihet § 8

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljades styrelsen ansvarsfrihet

för det gångna verksamhetsåret.


Val av ordförande § 9

Till ordförande för det kommande verksamhetsåret omvaldes Benny Johansson


Val av styrelseledamöter §10

och suppleanter Till styrelsen omvaldes: Lennart Rosén och Christina Berg-Tylöskog. Barbro Wiklund (nyval) valdes som ordinarie ledamot efter Åke Tylöskog som avsagt sig fortsatt uppdrag. Samtliga dessa valdes på två år. Följande ledamöter kvarstår 1 år: Kerstin Carlson-Stjernberg, Jan-Erik Bohman och Trygve Åkesson

Till suppleant på ett år valdes Birgitta Mobacke Wortzelius (nyval)

Val av revisorer samt § 11

en suppleant Till revisorer för det kommande verksamhetsåret omvaldes Bengt Segander och Lars Stjernberg.

Gunnar Thonfors omvaldes till revisorssuppleant.


Val av valberedning § 12

Till valberedning för det kommande året valdes Stefan Jonäng (sammankallande), Carl-Gustav Olshammar och Ulla Edholm.

Inkomna motioner § 13

Inga motioner hade inkommit till styrelsen.


Övriga frågor § 14

Inga övriga frågor fanns att behandla

Avtackning §15

Mötesordföranden tackade för förtroendet och överlämnade klubban till omvalde ordföranden, Benny Johansson, vilken framförde föreningens tack till avgående ledamoten Åke Tylöskog.

Mötets avslutande § 16

Ordföranden avslutade årsmötet varefter deltagarna bjöds på fika med god smörgåstårta samt ett synnerligen uppskattat framträdande av Bollnäs grammisnominerade spelkvinna Lena Jonsson.

.


Vid protokollet dag som ovan


_______________________________________

Kerstin Carlson-Stjernberg


Justeras:


_______________________________ ________________________________

Lennarth Rosén Holger Westlund