Årsmöte 2020

Art: Årsmöte

Tid: onsdag 2020-02-19 kl. 14.00- c:a 14.30

Plats: Bollnäs Församlingshem

Närvarande:. Närvarande medlemmar, se bifogad närvarolista


Mötets öppnande och fastställande § 1

av röstlängd

Mötet öppnades av ordf. Benny Johansson, som hälsade alla välkommen.

Val av ordförande för mötet § 2

Till ordförande för mötet valdes Gösta Ekholm, och till sekreterare Kerstin Carlson-Stjernberg. Röstlängd fastställdes genom att en närvarolista skickades runt bland deltagarna (bifogas)


Val av protokollsjusterare § 3

Till justerare av protokollet, tillika rösträknare, valdes Per-Olov Åberg.


Mötets utlysande § 4

Sekr. angav att årsmötet aviserats i vårprogrammet som tillställts medlemmarna före jul 2019. Årsmötet ansågs därmed ha varit utlyst enligt gällande stadgar.


Godkännande av dagordning § 5


Den föreslagna dagordningen godkändes

Verksamhetsberättelse § 6


a/ Benny Johansson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och gjorde även en kort utblick mot framtiden. Inga anmärkningar gjordes.

b/ /Kassören kommenterade föreningens räkenskaper för det gånga året, varpå ordf. lämnade ordet fritt. Inga kommentarer gjordes

Både verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

Revisionsberättelse § 7

Lars Stjernberg läste upp revisorernas berättelse för det gångna räkenskapsåret och föreslog mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019

Fastställande av resultat- och

balansräkning samt disposition av

vinst/förlust §8

Årsmötet beslöt fastställa resultat- och balansräkning samt disposition av föreningens medel enligt de förslag som förelåg.

Frågan om ansvarsfrihet § 9


Mötet beviljade, i enlighet med revisorernas rekommendation, styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.


Val av ordförande § 10

Till ordförande för det kommande verksamhetsåret omvaldes Benny JohanssonVal av styrelseledamöter §11

Tre ledamöter var i tur att avgå, nämligen Jan-Erik Bohman, Kerstin Carlson-Stjernberg och Trygve Åkesson. Jan-Erik och Kerstin omvaldes till styrelseledamöter och Bengt Lindstedt valdes som ersättare för Trygve. Följande ordinarie ledamöter kvarstår 1 år i styrelsen, nämligen Christina Berg-Tylöskog, Lennart Rosén och Barbro Wiklund.

Birgitta Mobacke-Wortzelius som varit suppleant i styrelsen hade avsagt sig omval och i hennes ställe utsågs Seth Roos till ersättare.

Val av revisorer samt § 12

en suppleant Till revisorer för det kommande verksamhetsåret omvaldes Bengt Segander och Lars Stjernberg. Platsen som revisorssuppleant är tills vidare vakant.

Val av valberedning § 13

Till valberedning för det kommande året valdes Stefan Jonäng (sammankallande), Carl-Gustav Olshammar och Ulla Edholm.

Inkomna motioner § 14

Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

Förslag från styrelsen och motioner §15

Inga sådan hade inkommit till styrelsen.

Övriga frågor §16

Inga övriga frågor hade anmälts och inga togs heller upp av mötet.

Avtackning § 17

Mötesordföranden tackade för förtroendet och överlämnade klubban till omvalde ordföranden Benny, Jubileumskommittén tackade avgående ledamoten Trygve Åkesson med en fin blombukett och detsamma överlämnades till tre ledamöter i styrelsen, nämligen ordf. kassör och sekr som kommittén bedömt dra det tyngsta lasset.

.

Mötets avslutande § 18

Ordföranden avslutade årsmötet varefter en fest inleddes för det dryga 70-tal medlemmar som anmält sig till föreningens 20-årsjubileum. Denna inleddes av två av föreningens grundare, Inga Tengdelius och Holger Westlund som berättade om föreningens tillblivelse och vad som förevarit under de gångna 20-åren. Gunnar Steiner presenterade därefter en teatergrupp om fyra deltagare som framförde tre korta scener. Därpå bjöd föreningen närvarande deltagare på en tvårätters middag. Föreningens två kvarvarande grundare plus den enda övriga ledamoten från den ursprungliga styrelsen, Gunvor Fält, uppvaktades med en blombukett.

.


Vid protokollet dag som ovan


_______________________________________

Kerstin Carlson-Stjernberg


Justeras:


_______________________________ ________________________________

Gösta Edholm Per-Olov Åberg