Årsmöte 2021

Art: Årsmöte

Tid: onsdag 2021-09-15 kl. 15.20 - c:a 15.55

Plats: Bollnäs. Kulturhuset, Stormare-salen

Närvarande: Närvarande medlemmar, se bifogad närvarolista


Mötets öppnande § 1

Mötet öppnades av ordf. Benny Johansson, som hälsade alla välkommen. Han inledde sedan med en förklaring till den fördröjning av årsmötet som strider mot stadgarna med som på grund av omständigheterna kring Corona-pandemin hade godkänts av revisorerna.

Fastställande av röstlängd för mötet § 2

En närvarolista skickades runt bland mötesdeltagarna.

Frågan om mötets behöriga utlysande §3

Eftersom kallelse till mötet utsänts i laga tid, beslöt mötet att det hade utlysts enligt stadgarnas bestämmelse.

Godkännande av föredragningslistan § 4

En agenda delades ut och bild av densamma projicerades på filmduk. Mötet godkände listan utan ändringar

Val av ordförande och sekreterare för §5

mötet samt godkännande av röstlängd.

Till mötesordförande utsågs Peter Nyman, och till sekreterare Kerstin Carlson-Stjernberg. Den närvarolista som cirkulerat bland mötesdeltagarna godkändes som röstlängd (se bilaga 1).


Val av protokollsjusterare. § 6

Till justerare av protokollet samt rösträknare utsågs Yngve Norgren

Verksamhetsberättelse samt § 7

ekonomisk redogörelse

a/ Benny Johansson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och gjorde även en kort utblick mot framtiden. Inga anmärkningar gjordes.

b/ /Kassören kommenterade föreningens räkenskaper för det gånga året, varpå ordf. lämnade ordet fritt. Inga kommentarer gjordes

Både verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

Revisionsberättelse § 8

Lars Stjernberg läste upp revisorernas berättelse för det gångna räkenskapsåret i vilken föreslogs att mötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

Fastställande av resultat- och

balansräkning § 9

Årsmötet beslöt fastställa den resultat- och balansräkning som presenterats av kassören.

Frågan om ansvarsfrihet § 10

I enlighet med revisorernas rekommendation beviljade mötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020


Val av ordförande § 10

Till ordförande för det kommande verksamhetsåret omvaldes Benny Johansson

Val av styrelseledamöter § 11 – 14

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes samtliga styrelseledamöter samt revisorer och suppleanter för resten av verksamhetsåret 2021. Styrelsen består alltså av Benny Johansson ordf. samt ledamöterna Christina Berg- Tylöskog, Jan-Erik Bohman, Kerstin Carlson-Stjernberg, Bengt Lindstedt, Lennart Rosén och Barbro Wiklund, med Seth Roos som suppleant, Revisorer är Bengt Segander och Lars Stjernberg. Platsen som revisorssuppleant är tills vidare vakant.

Val av valberedning för ett år § 15

Till valberedning för det kommande året valdes Stefan Jonäng (sammankallande) och Jan Berg

Förslag från styrelsen och i rätt tid §16

Inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit till styrelsen och denna hade inte heller lagt fram några förslag att ta ställning till.

Övriga frågor §17

Inga övriga frågor hade anmälts. En mötesdeltagare efterfrågade hur det är med jämställdheten inom styrelsen. Det konstaterades att det är nästan lika många kvinnor som män.

Avtackning § 18

Eftersom samtliga styrelseledamöter accepterat att kvarstå under innevarande verksamhetsår fanns ingen att avtacka, men mötet visade sin uppskattning av styrelsens ansträngningar genom att spontant uppta en varm applåd.

.

Mötets avslutande § 18

Mötesordföranden tackade för förtroendet och överlämnade klubban till omvalde ordföranden Benny varefter mötet avslutades.

.


Vid protokollet dag som ovan


_______________________________________

Kerstin Carlson-Stjernberg


Justeras:


_______________________________ ________________________________

Peter Nyman Yngve Norgren