Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap i föreningen, som medlemsstatus, utskick och information om föreningens möten och aktiviteter, och deltagarlistor vid cirklar och andra sammankomster. Vi registrerar enbart de uppgifter vi behöver för detta ändamål. Förutom medlemsstatus är det namn- och adressuppgifter inklusive telefon och e-post, och innebär att vi normalt inte registrerar ditt personnummer. Undantaget är om du deltar i en studiecirkel som redovisas till Folkuniversitetet i Gävle. Det är också det enda fall när personuppgifter delas med någon utomstående.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter om det finns en laglig grund, det vill säga att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som medlem i föreningen. Det innebär att vi sparar dina uppgifter tills ditt medlemskap upphör, vilket kan ske på egen begäran eller automatiskt efter en tid om 6 – 12 månader då årsavgift inte erlagts.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Vi ska vid begäran förse dig med en kopia av de personuppgifter som gäller dig.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har rätt att bli raderad ur registret, vilket i praktiken innebär att ditt medlemskap upphör.

Vidare har du rätt att inge klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Kontaktperson

Föreningens kontaktperson när det gäller integritetspolicyn är Jan Erik Bohman. Kontaktuppgifter finns på sidan Styrelse.