Stadgar

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Bollnäs Senioruniversitet. Den är en studieorganisation, partipolitiskt och religiöst neutral.

§2 Ändamål

Föreningens ändamål är att anordna studieverksamhet för sina medlemmar i form av kurser, studieresor, studiebesök, föreläsningar m.m.

§3 Medlemskap

Rätt till medlemskap har pensionärer och övriga från 55 år och uppåt, som betalat årsavgift.

§4 Beslutande organ, styrelse och sammansättning

Föreningens beslutande organ är årsmöte (höstmöte och vårmöte), extra årsmöte och styrelsen.

Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande och ytterligare sex ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, vice sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutför då minst fem ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Som beslut gäller vid lika röstetal den mening ordföranden biträder

§5 Firmateckning

Styrelsen avgör vid konstituerande mötet hur firman tecknas.

§6 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden: 1 januari t.o.m. 31 december

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§7 Tidpunkt och kallelse

Årsmötet genomförs som ett höstmöte och ett vårmöte. Höstmötet hålls före november månads utgång. Vårmöte hålls före februari månads utgång. 

Då styrelsen finner det lämpligt, eller då minst tio medlemmar så begär, kallas till extra beslutande föreningsmöte. Kallelse till årsmöte och extra beslutande föreningsmöte utsänds minst två veckor i förväg.  Årsmöte och extra beslutande föreningsmöte skall protokollföras.

§8 Rösträtt, beslutsförhet, beslut och valbarhet

Rösträtt på årsmötet är personlig och sådan har de medlemmar som har betalat årsavgiften.

Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

§9 Ärenden vid årsmöte

Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1.  Fastställande av röstlängd för mötet.

2.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.  Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av en protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6.  Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

7.  Övriga frågor (information och diskussion).

Vid vårmötet skall följande frågor behandlas och protokollföras:

1.  Fastställande av röstlängd för mötet.

2.  Fråga om mötets stadgeenliga utlysande samt

3.  Fastställande av föredragningslista.

4.  Val av ordförande, sekreterare och justeringsman – tillika rösträknare –  för mötet

5.  a.  Styrelsens verksamhetsberättelse 

     b.  Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

6    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för det gångna verksamhetsåret

7.  Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.  Val av ordförande för det innevarande verksamhetsåret.

10. Val av 3 övriga styrelseledamöter i tur att avgå. 

     Vid val tillsätts hälften på udda årtal och hälften på jämna årtal. 

     Suppleanter tillsätts på ett år.

11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

12. Val av ordförande och två ledamöter i valberedning för en tid av ett år.

13. Ärenden som av styrelsen hänvisats till årsmötets behandling

14. Övriga frågor väckta av medlemmarna före eller under mötet.

§10 Stadgeändring

För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av två föreningsmöten, varav ett är föreningens vårmöte. Beslutet skall biträdas av minst två tredjedelar vid mötet närvarande medlemmar.

§11 Upplösning av föreningen

Vid beslut om föreningens upplösande skall bestämmas hur dess tillgångar skall disponeras. Beslutet skall biträdas av minst två tredjedelar vid mötet närvarande medlemmar.