2020

Verksamhetsberättelse omfattande tiden 2020-01-01 – 2020-12-31

Föreningen har nu firat 20-årsjubileum, vilket skedde i samband med årsmötet som hölls 2020-02-19. Mer om jubiléet, se nedan.

Styrelsen har under året bestått av: Benny Johansson, ordförande, Christina Berg-Tylöskog, vice ordförande, Jan Erik Bohman, kassör, Kerstin Carlson-Stjernberg, sekreterare samt ledamöterna Bengt Lindstedt, Lennarth Rosén och Barbro Wiklund. Ersättare har varit Seth Roos.

Medlemsavgiften har varit 250 kr/år och antalet medlemmar var ca 200 vid årets början

Aktiviteterna har omfattat 3 föreläsningar, delar av 3 kurser, samt 1 årsmöte med efterföljande jubileumsfest. Efter detta tvingades styrelsen via ett missiv meddela medlemmarna att resterande verksamhet måste stängas, på grund av myndigheternas rekommendationer, grundade på den pandemi som utlöstes av Coronavirusets snabba spridning i världen och Sverige, och för att skydda våra medlemmar som angavs på grund av sin ålder vara utsatta för stora risker, i fall av smittspridning.

Styrelsemöten avhölls den 15 januari, den 12 februari, den 19 februari (konstituerande), den 11 mars, den 18 mars via digitala medel, den 6 juni samt den 14 december, sammanlagt 7 protokollförda styrelsemöten. Dessutom testades vid 2 tillfällen möjligheten att sammanträda digitalt via plattformen Zoom, dock utan någon större framgång.

Föreningens 20-årsjubileum hade planerats av en kommitté bestående av Christina Berg-Tylöskog, Lennarth Rosén och Jan-Erik Bohman. Festligheten följde direkt på årsmötet. Inbjudningar hade sänts ut och anmälan hade tagits emot i förväg, då lokalen i Församlingshemmet hade begränsat utrymme. Knappa hundratalet medlemmar deltog, och föreningen bjöd på en mycket god middag. Tal hölls dels av ordföranden och av två av de ursprungliga initiativtagarna till föreningen, Holger Westlund och Inga Tengdelius. Underhållning framfördes i form av ett stycke som den nybildade teatergruppen själva hade skapat, och det applåderades livligt.

De tre föreläsningar som vi hann genomföra innan vi tvingades lägga ned verksamheten, gällde Alternativa fakta – kunskap och dess fiender, samt Folkmusik och klassisk musik, med inblickar i verksamheten vid Gävle konserthus, och Mark, fauna, mikroorganismer och klimat- Biologisk mångfald.

Skrivarkursen hann genomföra 2 träffar, och Filmkursen hela 5. innan verksamheten stängdes. En liten teatergrupp bildades tidigt under året och hann träffas 5 gånger inför det framträdande som genomfördes som underhållning vid föreningens jubileum.

Planerade föreläsningar liksom studiebesök och fågelskådning har fr.o.m. mitten av mars, på grund av pandemin, tills vidare måst skjutas på framtiden.

Styrelsen hoppades kunna återuppta verksamheten vid höstterminens början, men så blev icke fallet. Verksamheten i stort har därför legat nere helt under hösten. Inget budgetmöte kunde därför hållas i november, som stadgarna stipulerar.

Styrelsens sammanträde den 14.e december gällde föreningens framtida verksamhet. Det stod klart att ingen verksamhet skulle kunna bedrivas på vanligt sätt, under hela, eller åtminstone en del av våren 2021, varför beslut togs om att medlemsavgift som inbetalats för år 2020 skall gälla som betalning för medlemskap även år 2021. Det beslöts även att ett utskick till medlemmarna skulle göra inför jul- och nyårshelgen, där de genom ett missiv meddelades att verksamheten skulle vara fortsatt vilande under hela eller en del av vårterminen, beroende på smittspridning och myndigheternas rekommendationer och bestämmelser.

Vid mötet funderade vi på om det vore möjligt att köpa in inspelade föreläsningar som fanns åtkomliga från Uppsala Senioruniversitet eller andra, Det uppdrogs därför åt Jan-Erik att undersöka denna möjlighet, liksom huruvida vi har tillgång till utrustning för ett sådant förfarande. Det framkom dock så småningom att det skulle bli problematiskt att föra ut inspelat material till våra medlemmar, då vi inte kunde räkna med att alla har tillgång till den utrustning som krävs för att i hemmet ta emot sändningar över nätet, varför dessa idéer skrinlades.

Bollnäs Senioruniversitet kan berömma sig av att fortsatt ha en god ekonomi, vilket bådar gott för framtiden, den dag verksamheten kan återupptas.