Verksamhetsberättelse omfattande tiden 2021-01-01 – 2021-12-31

Vi har kunnat lägga ännu ett verksamhetsår bakom oss, trots de svårigheter som följt av den pågående Corona-pandemin. Osäkerhet och omfattande begränsningar av grupper och sammankomster i samhället tvingade fram exceptionella åtgärder. Således tvingades vi – liksom på hösten 2020 - ställa in vårens aktiviteter 2021.

Aktiviteterna har omfattat 4 föreläsningar och 3 kurser. Varken studiebesök eller fågelexkursion kunder genomföras.

Det uppskjutna årsmötet kunde äntligen hållas den 15 september och godkände årsredovisningen för 2020. Eftersom inga aktiviteter kunnat hållas under våren beslöts vid årsmötet att styrelsens sammansättning skulle vara densamma för 2021, eftersom endast 4 månader återstod av året.

Medlemsmöte antog en ny budget vid sammanträdet den 17 nov 2021 och medlemsavgiften beslöts vara oförändrad.

Höstens program visade upp en spännande bredd inom fälten kultur, humaniora och vetenskap, vilket är den balans styrelsen ska försöka fylla så att det väcker intresse. Åhörarantalet har legat kring 70 personer per tillfälle.

Liksom tidigare kan vi luta oss mot en god ekonomi under god kontroll, vilket framgår ur Årsredovisningen.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Benny Johansson ordf, Jan-Erik Bohman kassör, Kerstin Carlson-Stjernberg, sekr, Lennarth Rosén, Bengt Lindstedt, Christina Berg-Tylöskog, och Barbro Wiklund. Suppleant har varit Seth Roos.

Medlemsantalet: Vid verksamhetsårets slut var medlemsantalet c;a 200 personer.

Sammanträden: Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda sammanträden. Årsmöte/vårmöte hölls den 21/2 och höstmöte-budgetmöte den 14 /11 2018.

Föreläsningar: Under året har 4 föreläsningar arrangerats:

Kurser: Höstens verksamhet omfattade filmhistoria, skrivarkurs och litteraturcirkel

Lokaler: Föreläsningarna har, liksom de flesta styrelsemöten kunnat förläggas till Kulturhusets Peter Stormaresalen. Mötet den 16/12 hölls på Travrestaurangen. Vid färdigställande av utskick har vi använt lokal i Kulturhuset.

Styrelsen